Το I.IEK City Unity μετά από κλήρωση σε διαγωνισμό που θα διεξαχθεί με συνεργασία με το μουσικό siteBullMp.com,  θα προσφέρει σε έναν τυχερό μια ετήσια υποτροφία αξίας 3200 ευρώ στις τρεις ειδικότητες του τομέα Καλλιτεχνικών Σπουδών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (Μουσική – Τραγούδι ,  Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων ,  Εσωτερική Αρχιτεκτονική Διακόσμηση και Σχεδιασμός Αντικειμένων)και 10 υποτροφίες με 30% έκπτωση στα ετήσια δίδακτρα φοίτησης στον τομέα Καλλιτεχνικών Σπουδών και Εφαρμοσμένων Τεχνών.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 / 09 / 2015 στις 12:00 στην Καρύτση 1 παρουσία νομικού συμβούλου και τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν μέσω του επίσημου siteκαθώς και της επίσημης facebook page του I.IEK City Unity.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Οδός Καρύτση 1 και Κολοκοτρώνη
105 61, Σύνταγμα, Αθήνα
Τηλ.: +30 210 32 49 020
Email: info@cityu.gr

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Συμμετέχω – Κερδίζω!»

1.Φορέας του Διαγωνισμού:Το αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με το νόμο“CityUnityIIEK”με έδρα την ΑΘΗΝΑ (Καρύτση 1) (εφεξής ο «Διοργανωτής»).

2.Αντικείμενο του Διαγωνισμού:Το IIEKCityUnityπροκηρύσσει Προωθητική Ενέργεια – η οποία θα διενεργηθεί μέσω της επίσημης facebookσελίδας του ΙekCity και τηςfacebookσελίδας BullMp.com.

3.Δικαίωμα συμμετοχής μπορούν να αποκτήσουν όσα φυσικά πρόσωπα διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εφόσον ο συμμετέχων είναι ανήλικος, για τη συμμετοχή του ο συμμετέχων δηλώνει ρητά ότι έχει λάβει την ρητή έγκριση των κηδεμόνων του. Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό, ο συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους όρους του διαγωνισμού.

4.Αποκλεισμός Συμμετεχόντων.Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

-Είναι εργαζόμενοι του IIEKCityUnity

Τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών

Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στην Ενέργεια κατά παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

5.Διάρκεια του Διαγωνισμού.Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Δευτέρα 7/9/2015, ώρα 00:00:01 (εφεξής η «Έναρξη της Ενέργειας»), έως και την Κυριακή 20/9/2015, ώρα 23:59:59 (εφεξής η «Λήξη της Ενέργειας»).

6.Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό του Διοργανωτή μπορεί να γίνει ως εξής:Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε κλήρωση, από την οποία θα αναδειχθούν οι τυχεροί που θα σπουδάσουν σε ειδικότητα της επιλογής τους. Η συμμετοχή των αναγνωστών στο διαγωνισμό θα γίνει με αποστολή και καταγραφή των στοιχείων τους στην εφαρμογή του Διαγωνισμού.

7.Δώρα.Τα δώρα του Διαγωνισμού σε κάθε κλήρωση είναι μια ετήσια υποτροφία αξίας 3200 ευρώ στις τρεις ειδικότητες του τομέα Καλλιτεχνικών Σπουδών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (Μουσική – Τραγούδι ,  Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων ,  Εσωτερική Αρχιτεκτονική Διακόσμηση και Σχεδιασμός Αντικειμένων) και 10 υποτροφίες με 30% έκπτωση στα ετήσια δίδακτρα φοίτησης στον τομέα Καλλιτεχνικών Σπουδών και Εφαρμοσμένων Τεχνών.Το κάθε δώρο είναι προσωπικό και ο εκάστοτε νικητής του Διαγωνισμού δεν έχει το δικαίωμα ανταλλαγής του με χρήματα ή κάτι άλλο.

8.Οι νικητές του Διαγωνισμού θα προκύψουν μετά από ηλεκτρονική κλήρωση. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών θα υποβάλλονται κάθε φορά το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών. Ως « έγκυρη Συμμετοχή», κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν σωρευτικά τα κατωτέρω:

  • Έχει υποβληθεί συμφώνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στον όρο 6 ανωτέρω,
  • Δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα η τρίτου
  • Δεν προσβάλει τα χρηστά ήθη και
  • Έχουν υποβληθεί με καταχώρηση των προσωπικών στοιχείων του κάθε ενδιαφερομένου εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού.

Τα δώρα θα παραδίδονται στον εκάστοτε νικητή με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας, στα γραφεία του IIEKCityUnity, στην οδό
Kαρύτση 1,2ος όροφος, 10556, Αθήνα, ώρες 10:00-20:00 και εργάσιμες μέρες Δευτέρα έως Παρασκευή ή σε από κοινού συνεννόηση με το νικητή.

10.Τα εκάστοτε δώρα του Διαγωνισμού, αφορά σε νέες ή μελλοντικές εγγραφές προγραμμάτων σπουδών και όχι στις ήδη υπάρχουσες.

11. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που τηρείται με αυτά από τον Διοργανωτή για το σκοπό της παρούσας προωθητικής ενέργειας και για τον απαιτούμενο για το σκοπό χρόνο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 όπως ισχύει. Οι Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό παρέχουν τη ρητή συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στο Διοργανωτή για την προβολή της Ενέργειας και των αποτελεσμάτων της, περιλαμβανομένης της ταυτότητας του νικητή, μέσω ραδιοφώνου καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του internet, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Έτσι, ο Διοργανωτής επιφυλάσσει για τον εαυτό του το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει το όνομα του νικητή, και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα Προωθητική Ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στο συγκεκριμένο Διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.