ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου

Αντικείμενο Σπουδών

Ο απόφοιτος της συγκεκριμένης ειδικότητας αποκτά εξειδικευμένη γνώση και επαγγελματική κατάρτιση ώστε να ανταποκρίνεται σε λειτουργίες και καθήκοντα που αφορούν στη διεξαγωγή και διεκπεραίωση κάθε τεχνικής ή άλλης διαδικασίας που αναφέρεται στην εφαρμογή της φορολογικής, ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, εφαρμόζει τις ισχύουσες διατάξεις, του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.), του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), της φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, της εργατικής νομοθεσίας, καθώς και τη νομοθεσία της νομικής ασφάλισης.

Συγκεντρώνει, ελέγχει, κωδικοποιεί και εκδίδει παραστατικά λογιστηρίου. Καταχωρεί τα παραστατικά στον Η/Υ και ελέγχει την ορθή καταχώρηση τους. Εκτυπώνει τα βιβλία και εκδίδει κάθε οικονομική κατάσταση που αφορά την οικονομική κίνηση ενός οργανισμού.

 • ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι, ΙΙ
 • ΔΙΚΑΙΟ Ι ,ΙΙ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι,ΙΙ
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι,ΙΙ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι,ΙΙ
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
 • MARKETING
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
 • ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ I, II
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι, ΙΙ
 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (H/Y)
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι, ΙΙ
 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ (Η/Υ)
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ- ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
 • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (SPREAD SHEETS – H/Y)

O απόφοιτος της ειδικότητας «Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου» μπορεί να εργαστεί σε:

 • Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και του Δημόσιου τομέα
 • Λογιστήρια επιχειρήσεων
 • Μεταποιητικές Επιχειρήσεις
 • Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές Μονάδες
 • Κατεσκευαστικές επιχειρήσεις
 • Εταιρίες Παροχής Υπηρεσιών

Faculty

Sorry no post found.