ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας

Αντικείμενο Σπουδών

Ο απόφοιτος της συγκεκριμένης ειδικότητας με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του εφαρμόζει τις αρχές της επιστήμης του μάνατζμεντ, της οικονομίας και των δημοσίων σχέσεων. Υποστηρίζει τόσο την διοικητική όσο και την οικονομική λειτουργία της επιχείρησης και ειδικότερα την επικοινωνία, τη χρηματοοικονομική διοίκηση και οργάνωση, τη διοίκηση, οργάνωση και διαχείριση των ανθρώπινων και λοιπών πόρων. Ερευνά, εντοπίζει και λύνει οργανωτικά και διοικητικά προβλήματα των διαφόρων μονάδων.

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι
 • ΔΙΚΑΙΟ Ι
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
 • MARKETING
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
 • ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 • ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
 • ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ (Η/Υ)
 • MARKETING ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ MARKETING
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (SPREAD SHEETS – H/Y)
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Ο απόφοιτος της συγκεκριμένης ειδικότητας αποκτά εξειδικευμένη γνώση και επαγγελματική κατάρτιση ώστε να ανταποκρίνεται σε λειτουργίες και καθήκοντα που αφορούν τη διεξαγωγή και διεκπεραίωση κάθε τεχνικής ή άλλης διαδικασίας που αναφέρεται στην εφαρμογή της φορολογικής, ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, εφαρμόζει τις ισχύουσες διατάξεις, του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.), του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), της φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, της εργατικής νομοθεσίας, καθώς και τη νομοθεσία της νομικής ασφάλισης. Συγκεντρώνει, ελέγχει, κωδικοποιεί και εκδίδει παραστατικά λογιστηρίου. Καταχωρεί τα παραστατικά στον Η/Υ και ελέγχει την ορθή καταχώρηση τους. Εκτυπώνει τα βιβλία και εκδίδει κάθε οικονομική κατάσταση που αφορά την οικονομική κίνηση ενός οργανισμού.

Faculty

Sorry no post found.